Zapytanie ofertowe TMW 2/2022

Udzielenie zamówienia następuje w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. W związku z realizacją projektu nr RPMA.03.03.00-14-i633/21 pn. „Wzrost konkurencyjności w przedsiębiorstwie TMW Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacji”  w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP. Typ projektów – Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, TMW Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących:

Zakup Myjki komorowej w celu wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie TMW Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe TMW 2/2022
Załącznik nr 1 Formularz oferty do zapytania ofertowego TMW 2_2022
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych do…

14.03.2022

Postępowanie rozstrzygnięte. Wyniki postępowania na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wyszukaj produkt